logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

วันสำคัญทางศาสนาที่ปฏิบัติต่อกันมายาวนาน

 

วันสำคัญของศาสนานั้นถือเป็นสำคัญที่ปฏิบัติกันมารุ่นสู่รุ่น วันสารทไทย โดยแต่ละศาสนาจะมีวันสำคัญที่มีไว้เพื่อรำลึกถึงคำสอนและประเพณี การปฏิบัติต่างๆที่ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยก่อน ปัจจุบันประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้ความสำคัญกับพิธีกรรมต่างๆ ทั้งยังเป็นประเทศที่ปลูกฝังให้ลูกหลานกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางศาสนา หรือวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษ ประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และยังมีคนไทยเชื้อสายจีน คนไทยทุกคนล้วนให้ความสำคัญกับทุกศาสนาเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงความสำคัญทางศาสนา เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ความสำคัญของวันสารทจีน และวันสารทไทยนั้นมีความสำคัญและความเป็นมาอย่างไร วันนี้เราจึงอยากนำเสนอวันสำคัญทางศาสนาอีกหนึ่งวันเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาและเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

ความสำคัญและความเป็นมาของวันสารทไทย 

วันสารทไทยเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่คนไทยปฏิบัติกันมายาวนาน สำหรับวันสารทไทยนั้นจะตรงกับวันที่ 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปีในปีนี้จะตรงกับวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นเทศกาลทำบุญเดือน 10 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและแสดงความกตัญญูต่อพระผู้เป็นเจ้า โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ จึงได้มีการทำบุญรวมญาติเพื่อส่งบุญกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว วันสารทไทยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย คนไทยในสมัยก่อนได้มีการรับประเพณีสันสารทมาจากศาสนาพราหมณ์ สำหรับวันสารทไทยไม่ได้เป็นเพียงการทำบุญเพื่ออุทิศแก่บรรพบุรุษแต่ยังเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระโพสพ วันสารทไทย คือ หรือผีไร่ผีนาที่ช่วยรักษาข้าวในนาให้เจริญงอกงาม กิจกรรมในวันสารทไทยมี ดังนี้

  1. กิจกรรมหลัก คือ การทำบุญตักบาตร การนำข้าวปลาอาหารมาถวาย
  2. การตักบาตรน้ำผึ้ง เป็นการทำบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
  3. การปล่อยนก ปล่อยปลา
  4. การทำบุญในแต่ละภาคของประเทศไทยคือ ภาคกลางเรียกว่า สารทไทย วันสารทไทย ประวัติ ภาคเหนือเรียกว่าตานก๋วยสลาก ภาคอีสารเรียกว่า บุญข้าวสาก ภาคใต้เรียกว่า ประเพณีชิงเปรต พิธีกรรมของแต่ละภูมิภาคจะมีวิธีกรรมที่แตกต่างกัน แต่เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
  5. ขนมไทยที่ใช้ถวายในวันสารทไทย เช่น กระยาสารท ข้าวยาคู ข้าวทิพย์และข้าวมธุปานาส และขนมไทยอื่นๆก็สามารถนำมาถวายเพื่อทำบุญได้
nimg

ขอบคุณรูปภาพจาก m-culture

ความสำคัญและความเป็นมาของวันสารทจีน 

วันสำคัญทางศาสนาของคนไทยเชื้อสายจีนนั้นเป็นวันสำคัญที่แต่ละปีจะมีการกำหนดการตามปฏิทินทางจันทรคติของจีน วันสารทไทย คือ  ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ตามปฏิทินสากล วันสารทจีนนั้นถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่ลูกหลานชาวจีนจะแสดงคววามกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเป็นวันสำคัญที่มีจุดประสงค์คล้ายๆกับวันสารทไทย ทั้งยังมีการไหว้เจ้าที่ และไหว้ผีไม่มีญาติ เป็นการอุทิศบุกุศลผ่านพิธีการเซ่นไหว้ โดยของเซ่นไหว้จะเป็นอาหาร ผลไม้ สิ่งสำคัญของวันสารทจีนคือกระดาษกงเต็กที่คนจีนมีความเชื่อว่าเป็นสะพานที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างนรกกับสวรรค์ เป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ความหมายของคำว่ากงเต็กนั้นหมายถึง สล็อต การกระทำที่มีคุณธรรม เป็นการเผากระดาษเพื่ออุทิศบุญกุศลและส่งดวงวิญญาณไปยังสวรรค์ สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ กระดาษเงินและกระดาศทองพร้อมกับของเซ่นไหว้ทั้งหมด 3 ชุดคือ

  1. ของเซ่นไหว้ชุดที่ 1 สำหรับไหว้เจ้าที่ วันสารทไทย ภาษาอังกฤษ โดยของเซ่นไหว้ชุดนี้จะไหว้ในตอนเช้ามีทั้งของหวาน ของคาว ขนมไหว้สารทจีนและเหล้าจีน
  2. ของเซ่นไหว้ชุดที่สอง เป็นของเซ่นไหว้สำหรับบรรพบุรุษ ตามธรรมเนียมของคนจีนของเซ่นไหว้ในวันสารทจีนจะต้องมีน้ำแกง หรือขนมน้ำใสวางไส้พร้อมกับชามข้าวสวย และน้ำชา เพื่อเป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
  3. ของเซ่นไหว้ชุดที่ 3 สำหรับวิญญาณพเนจร ของเซ่นไหว้จะตั้งไว้นอกบ้านเพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณเร่ร่อน

ความเป็นมาของคำว่าคำว่า  "สารท"

ประเพณีวันสารทจีน วันสารทไทย คือ  ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางศาสนาที่คนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ดังนั้น คำว่าสารท จึงมีความหมายว่า ฤดู ในพจนานุกรมของไทยนั้น วันสารทไทย คำว่าสารทมีความหมายเกี่ยวกับเทศกาลที่รำลึกถึงการเก็บเกี่ยวเป็นเทศกาลทำบุญเพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษจึงได้กำหนดในเดือน 10 เป็นวันสำคัญทางศาสนาที่มีการนำพืชพรรณแรกของการเก็บเกี่ยวมาปรุงเป็นข้าวทิพย์เพื่อถวายให้แก่พระสงฆ์ ข้าวที่ใช้ถวายนั้นมีชื่อเรียกว่า ข้าวมธุปายาสถาวายพระสงค์ จะตรงกับวันแรมที่ 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปี แต่สำหรับคนไทยเชื้อสายจีนนั้น วันสารทจีนจะเป็นวันสำคัญที่ให้ลูกหลานชาวจีนได้แสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ผ่านพิธีเซ่นไหว้ ซึ่งมีวิธีการคล้ายกับของศาสนาพุทธ เป็นการทำบุญเพื่อส่งบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วหลักๆ ของเซ่นไหว้ก็มีความคล้ายกันคือ อาหาร คาวหวานและผลไม้

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
10อันดับน้ำหอมผู้ชาย AIS PLAY AIS PLAYBOX COVAX Covid-19 dior sauvage Dior Sauvage EDP รีวิว Disney Disney Hotstar disney+hotstar ไทย eFootball 2022 efootball 2022 mobile efootball 2022 steam efootball 2022 ตัวเต็ม efootball 2022 รีวิว Foodpanda Grab food grab สั่งอาหาร iPad ipad air 4 ipad gen 9 ipad mini ipad pro joker gaming สล็อตออนไลน์ Joker สล็อต ฟรี เครดิ joker สล็อต ฟรี เครดิต joker123 joker888 Lazada lazada เข้าสู่ระบบ lazada เช็คสถานะ mRNA mrna vaccine Pokemon Unite Pokémon UNITE new Pokémon Pokémon UNITE PC Sea of thieves sea of thieves pc sea of thieves ราคา slot Sony Sony Store Sony Store สาขา Xiaomi 11T Pro xiaomi 11t pro review xiaomi 11t pro ราคา กรมสรรพากร กรมสรรพากร ภาษี การแพร่เชื้อโควิด 19 กาแฟ พันธ์ ไทย กาแฟพันธุ์ไทย เมนูใหม่ กาแฟพันธุ์ไทย โปรโมชั่น กาแฟพันธุ์ไทย ใกล้ฉัน ขนม โบราณ ขนม ไทย คลายล็อกดาวน์ คอลลาเจน คอลลาเจน ประโยชน์ คอลลาเจนกับกระดูก คาสิโนออนไลน์ คีโต คีโตเจนิก ไดเอต จองวัคซีน จองวัคซีนทางเลือก จองวัคซีนบางซื่อ จองวัคซีนไฟเซอร์ ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ซึมเศร้า ซื้อขายทองคำ ต้นไม้ปลูกในบ้าน ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้ฟอกอากาศ ภูมิแพ้ ต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน ตรวจสอบยื่นภาษี ตลาดสี่มุมเมือง ถ่ายทอด ไทยลีก ถ้ำนาคา ถ้ำนาคา รีวิว ถ้ํานาคา pantip ถ้ํานาคา จองคิว ทดลองเล่นสล็อต ทวีปเอเชีย ทวีปเอเชียมีกี่ประเทศ ทำการตลาด affiliate น้ำหอม ผู้ชาย น้ำหอมผู้ชาย 2021 pantip บอลโลก บอลโลก โซนยุโรป ประกันโควิด ประกันโควิด 2565 ประกันโควิดเจอจ่ายจบ ผลไม้กินแล้วผิวขาวใส ผลไม้ผิวขาว ผลไม้ผิวขาว pantip ผิวขาว สุขภาพดี ฟุตบอลโลก 2022 ภาพเหตุการณ์สึนามิ 2547 ภูมิประเทศเกาหลีใต้ มวยไทย 7 สี มวยไทย 7 สี สด มวยไทย 7 สีล่าสุด ราคาทองคำ ราคาบิทคอยน์ ราคาบิทคอยน์ล่าสุด ราคาบิทคอยน์วันนี้บาท bitkub ราคาผักตลาดสี่มุมเมือง ลงทะเบียนวัคซีน ลอง เล่น สล็อต ลองเล่นเกมสล็อตออนไลน์ ล็อตออนไลน์ วัคซีนทางเลือก วัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง pantip วัดพนัญเชิง อยุธยา วันช้างโลก วันสารทไทย วันสารทไทย คือ วันสารทไทย ตรงกับวันใด วันสารทไทย ประวัติ วันสารทไทย ภาษาอังกฤษ วันแรดโลก วิตามินดี วิตามินดี ประโยชน์ วิตามินดี3 ยี่ห้อไหนดี วิธีดู ais play ฟรี วิเคราะห์หุ้น scb 2564 สร้างรายได้จากยูทูป สล็อต สล็อต 888 สล็อต เล่น ฟรี สล็อตทดลองเล่น สล็อตฟรี สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตเครดิตฟรี สล็อตแตกง่าย ส่วนลด grab food สั่ง foodpanda ครั้งแรก สึนามิ 2547 สึนามิ 2547 pantip สึนามิ 2547 เกิดจาก สูตรขนมไทย สโมสรอตาลันต้า หารายได้พิเศษ หารายได้เสริม หารายได้เสริมออนไลน์ pantip หาเงินทางออนไลน์ หุ้น scb อตาลันต้า อตาลันต้า วันนี้ อตาลันต้าล่าสุด เกมสล็อตฟรี เกมส์สล็อตฟรี เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ จุดหมาย เครื่องฟอกอากาศ เปิดพอร์ตหุ้น SCB ค่าคอม เปิดสร้างรายได้ youtube 2021 เมนูอาหารคีโต 7-11 เราเที่ยวด้วยกัน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เล่นเกมสล็อตออนไลน์ เล่นเกมได้เงิน เว็บ เกมสล็อต เว็บสล็อต เว็บสล็อตออนไลน์ แร่ทองคำ โควิดโอไมครอน โควิดโอไมครอนอาการ โทษของคอลลาเจน โรคซึมเศร้า ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวีช่อง32ย้อนหลัง ไทยลีก ไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก ไวรัสโควิด 19
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
Copyright © 2021 Supported by
cross