logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

สรรพากร คืออะไร สำคัญกับเราอย่างไร

 

กรมสรรพากร หน่วยงานภาครัฐที่มีความสำคัญหน่วยหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะไม่เคยใช้บริการในหน่วยงานนี้ แต่ท่านรู้หรือไม่ว่า เราเกี่ยวข้องกับกรมสรรพากรแทบจะทุกลมหายใจของชีวิต ทุกสิ่งที่เราใช้ ทุกอย่างที่เราซื้อล้วนต้องผ่านหน่วยงานนี้แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ ซื้อผักซื้อปลา ซื้อสบู่ 1 ก้อน, ซื้อน้ำ 1 ขวด, ซื้อทิชชู 1 ม้วนก็ต้องผ่านการตรวจสอบจากสรรพากรทั้งนั้น หลายคนคงสงสัยแล้วว่าทำไมมันสำคัญขนาดนั้นเลยหรือ เพราะฉะนั้นแล้วในบทความนี้จะมาแนะนำหน่วยงานดังกล่าวให้ทุกคนได้รับทราบกัน ตรวจสอบยื่นภาษี

กรม สรรพากร หน่วยงานที่สำคัญที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

สรรพากร คือหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเป็นกรมสรรพากร ภาษีทั้งหมดในประเทศ อีกทั้งรวบรวมข้อมูลและเสนอแนะ และการใช้นโยบายทางภาษีอากร เพื่อให้ได้เงินภาษีที่ครบถ้วนตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นส่วนหนึ่งของระบบกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม ละพัฒนาประเทศชาติ โดยจัดให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง
 3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ประวัติการก่อตั้ง และการจัดสรรอำนาจในของกรม สรรพากร

แรกเริ่มจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางแผนปฏิรูปการปกครองในปี 2411-2453 ในช่วงแรกเริ่มเกิดมีปัญหาเรื่องเงินค่าใช้จ่าย เงินเดือนข้าราชการ ค่าใช้สอย เงินสำหรับปลูกสร้างสถานที่ราชการและบ้านพักข้าราชการตามมณฑล กระทรวงพระคลังในสมัยนั้นไม่มีเงินพอจ่าย พระองค์ได้ทรงวางระเบียบกิจการคลังใหม่โดยทรง ให้จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นในปี พ.ศ. 2416 เพื่อเก็บรายได้กรมสรรพากร ภาษีอากรของแผ่นดินมารวมไว้ในที่เดียว ต่อมาจึงยกเป็นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีเสนาบดีประจำต่างหากในปีพ.ศ. 2435 การภาษีอากรก็ได้ทรงปรับปรุงใหม่ โดยแต่งตั้งข้าหลวงคลังไปประจำทุกจังหวัดและทุกมณฑลเพื่อทำหน้าที่เก็บภาษีอากรจากราษฎรโดยตรงแล้วรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งมารวมไว้ ณ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และยังพระราชทานเบี้ยบำนาญแก่ข้าราชการเพื่อเป็นเครื่องเลี้ยงชีพเมื่อรับราชการไม่ได้แล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2439 พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการจัดทำงบประมาณแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรก อันเป็นแบบฉบับที่จะต้องทำงบประมาณแผ่นดินสืบมาทุกปี ตรวจสอบยื่นภาษี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ สรรพากร

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำที่จัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพ เพื่อสร้างเสถียรภาพการคลัง

พันธกิจ : จัดเก็บภาษีตรงเป้า นโยบายตรงกลุ่ม บริการตรงใจ จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ ยกระดับการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี เสนอนโยบายทางภาษีต่อกระทรวงการคลัง ตรวจสอบยื่นภาษี

กลยุทธ์ : Digital Transformation, Revenue, Innovation, Values, Efficiency

001somee

ขอบคุณรูปภาพจาก www.isranews.org

ภาษีมีกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง

สำหรับภาษีที่บุคคลทั่วไป หรือประชาชนอย่างเรา ๆ ต้องพบเจอนั้นมีหลัก ๆ ทั้งหมด 5 ประเภทด้วยกัน ประกอบไปด้วย

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือภาษีทางตรงที่สรรพากรจัดเก็บตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ทุกประเภทตามหลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่ตามหลักแหล่งเงินได้นั้น ไม่สำคัญว่าบุคคลนั้นจะมีสัญชาติใด และไม่สำคัญว่าเงินได้พึงประเมินนั้นจะจ่ายจากต่างประเทศ หรือจ่ายในประเทศไทย
 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่สรรพากรจัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามที่กฎหมายระบุเอาไว้ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทกิจการด้วยกัน คือ กิจการ SME ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 แสนบาทไม่ต้องเสียภาษีประเภทนี้ แต่หากเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน 3 แสนบาทขึ้นไปจะต้องจ่าย 15 % และบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาทขึ้นไปต้องจ่ายภาษีประเภทนี้ 20% แต่หากไม่ใช่บริษัท SME จะต้องจ่ายภาษีขั้นต่ำ 20% กรมสรรพากร ภาษี
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือ VAT ซึ่งจัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการในประเทศ และ

การนำเข้าสินค้า ซึ่งโดยปกติผู้ประกอบการจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% จากผู้บริโภค โดยกำหนดประเภทกิจการไว้ 3 ประเภทด้วยกัน

 • ประเภทกิจการที่ขายสินค้าในประเทศ
 • ประเภทกิจการที่ให้บริการทั้งในและต่างประเทศ
 • ประเภทกิจการนำเข้าสินค้า เข้ามายังในประเทศ
 1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือภาษีชนิดที่จะมีการหักทุกครั้งที่เกิดการจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่ภาษีครอบคลุม โดยผู้ที่เป็นฝ่าย

จ่ายเงินจะต้องหักจากจำนวนเงินที่จะจ่ายให้ผู้รับเงิน และเอาเงินนั้นไปให้กับรัฐ ฝ่ายผู้รับก็ได้เงินแบบไม่เต็มจำนวน พร้อมกับเอกสาร “หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย” เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเวลาทำเรื่องลดหย่อนภาษี

 1. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) เป็นภาษีทางอ้อมที่สรรพากรเก็บจากฐานบริโภคทั่วไปภายในประเทศไทย โดยจะจัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่าง ตัวอย่างเช่น กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กิจการรับจำนำของกระทรวง ทบวง กรม และราชการส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

ทั้งนี้เรื่องเกี่ยวกับภาษีนั้นยังมีมากมายหลายประเภทที่เป็นภาษีเฉพาะ ที่คุณต้องทำการศึกษาและค้นคว้าเพิ่มขึ้นไปอีก หากต้องเกี่ยวข้องกับการจ่ายของภาษีประเภทนั้น ๆ รวมไปถึงรูปแบบการจ่ายของภาษีแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันไปอีก การเตรียมเอกสารที่ล้วนแต่มีความสำคัญแทบทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นแล้วหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ่ายภาษีในแต่ละปีนั้น จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ เพื่อช่วยให้การทำธุรกิจของคุณเป็นไปได้ราบรื่นไม่มีสะดุดนั่นเอง และนี่คือทั้งหมดของ สรรพากร หน่วยงานที่สำคัญที่คุณควรรู้ คุณสามารถเข้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสำนักงานสรรพากรได้ที่ www.rd.go.th หรือสำนักงานสรรพากรทั่วประเทศ

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
10อันดับน้ำหอมผู้ชาย AIS PLAY AIS PLAYBOX COVAX Covid-19 dior sauvage Dior Sauvage EDP รีวิว Disney Disney Hotstar disney+hotstar ไทย eFootball 2022 efootball 2022 mobile efootball 2022 steam efootball 2022 ตัวเต็ม efootball 2022 รีวิว Foodpanda Grab food grab สั่งอาหาร iPad ipad air 4 ipad gen 9 ipad mini ipad pro joker gaming สล็อตออนไลน์ Joker สล็อต ฟรี เครดิ joker สล็อต ฟรี เครดิต joker123 joker888 Lazada lazada เข้าสู่ระบบ lazada เช็คสถานะ mRNA mrna vaccine Pokemon Unite Pokémon UNITE new Pokémon Pokémon UNITE PC Sea of thieves sea of thieves pc sea of thieves ราคา slot Sony Sony Store Sony Store สาขา Xiaomi 11T Pro xiaomi 11t pro review xiaomi 11t pro ราคา กรมสรรพากร กรมสรรพากร ภาษี การแพร่เชื้อโควิด 19 กาแฟ พันธ์ ไทย กาแฟพันธุ์ไทย เมนูใหม่ กาแฟพันธุ์ไทย โปรโมชั่น กาแฟพันธุ์ไทย ใกล้ฉัน ขนม โบราณ ขนม ไทย คลายล็อกดาวน์ คอลลาเจน คอลลาเจน ประโยชน์ คอลลาเจนกับกระดูก คาสิโนออนไลน์ คีโต คีโตเจนิก ไดเอต จองวัคซีน จองวัคซีนทางเลือก จองวัคซีนบางซื่อ จองวัคซีนไฟเซอร์ ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ซึมเศร้า ซื้อขายทองคำ ต้นไม้ปลูกในบ้าน ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้ฟอกอากาศ ภูมิแพ้ ต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน ตรวจสอบยื่นภาษี ตลาดสี่มุมเมือง ถ่ายทอด ไทยลีก ถ้ำนาคา ถ้ำนาคา รีวิว ถ้ํานาคา pantip ถ้ํานาคา จองคิว ทดลองเล่นสล็อต ทวีปเอเชีย ทวีปเอเชียมีกี่ประเทศ ทำการตลาด affiliate น้ำหอม ผู้ชาย น้ำหอมผู้ชาย 2021 pantip บอลโลก บอลโลก โซนยุโรป ประกันโควิด ประกันโควิด 2565 ประกันโควิดเจอจ่ายจบ ผลไม้กินแล้วผิวขาวใส ผลไม้ผิวขาว ผลไม้ผิวขาว pantip ผิวขาว สุขภาพดี ฟุตบอลโลก 2022 ภาพเหตุการณ์สึนามิ 2547 ภูมิประเทศเกาหลีใต้ มวยไทย 7 สี มวยไทย 7 สี สด มวยไทย 7 สีล่าสุด ราคาทองคำ ราคาบิทคอยน์ ราคาบิทคอยน์ล่าสุด ราคาบิทคอยน์วันนี้บาท bitkub ราคาผักตลาดสี่มุมเมือง ลงทะเบียนวัคซีน ลอง เล่น สล็อต ลองเล่นเกมสล็อตออนไลน์ ล็อตออนไลน์ วัคซีนทางเลือก วัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง pantip วัดพนัญเชิง อยุธยา วันช้างโลก วันสารทไทย วันสารทไทย คือ วันสารทไทย ตรงกับวันใด วันสารทไทย ประวัติ วันสารทไทย ภาษาอังกฤษ วันแรดโลก วิตามินดี วิตามินดี ประโยชน์ วิตามินดี3 ยี่ห้อไหนดี วิธีดู ais play ฟรี วิเคราะห์หุ้น scb 2564 สร้างรายได้จากยูทูป สล็อต สล็อต 888 สล็อต เล่น ฟรี สล็อตทดลองเล่น สล็อตฟรี สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตเครดิตฟรี สล็อตแตกง่าย ส่วนลด grab food สั่ง foodpanda ครั้งแรก สึนามิ 2547 สึนามิ 2547 pantip สึนามิ 2547 เกิดจาก สูตรขนมไทย สโมสรอตาลันต้า หารายได้พิเศษ หารายได้เสริม หารายได้เสริมออนไลน์ pantip หาเงินทางออนไลน์ หุ้น scb อตาลันต้า อตาลันต้า วันนี้ อตาลันต้าล่าสุด เกมสล็อตฟรี เกมส์สล็อตฟรี เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ จุดหมาย เครื่องฟอกอากาศ เปิดพอร์ตหุ้น SCB ค่าคอม เปิดสร้างรายได้ youtube 2021 เมนูอาหารคีโต 7-11 เราเที่ยวด้วยกัน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เล่นเกมสล็อตออนไลน์ เล่นเกมได้เงิน เว็บ เกมสล็อต เว็บสล็อต เว็บสล็อตออนไลน์ แร่ทองคำ โควิดโอไมครอน โควิดโอไมครอนอาการ โทษของคอลลาเจน โรคซึมเศร้า ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวีช่อง32ย้อนหลัง ไทยลีก ไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก ไวรัสโควิด 19
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
Copyright © 2021 Supported by
cross