logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

สรรพากร คืออะไร สำคัญกับเราอย่างไร

 

กรมสรรพากร หน่วยงานภาครัฐที่มีความสำคัญหน่วยหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะไม่เคยใช้บริการในหน่วยงานนี้ แต่ท่านรู้หรือไม่ว่า เราเกี่ยวข้องกับกรมสรรพากรแทบจะทุกลมหายใจของชีวิต ทุกสิ่งที่เราใช้ ทุกอย่างที่เราซื้อล้วนต้องผ่านหน่วยงานนี้แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ ซื้อผักซื้อปลา ซื้อสบู่ 1 ก้อน, ซื้อน้ำ 1 ขวด, ซื้อทิชชู 1 ม้วนก็ต้องผ่านการตรวจสอบจากสรรพากรทั้งนั้น หลายคนคงสงสัยแล้วว่าทำไมมันสำคัญขนาดนั้นเลยหรือ เพราะฉะนั้นแล้วในบทความนี้จะมาแนะนำหน่วยงานดังกล่าวให้ทุกคนได้รับทราบกัน ตรวจสอบยื่นภาษี

กรม สรรพากร หน่วยงานที่สำคัญที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

สรรพากร คือหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเป็นกรมสรรพากร ภาษีทั้งหมดในประเทศ อีกทั้งรวบรวมข้อมูลและเสนอแนะ และการใช้นโยบายทางภาษีอากร เพื่อให้ได้เงินภาษีที่ครบถ้วนตามเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นส่วนหนึ่งของระบบกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม ละพัฒนาประเทศชาติ โดยจัดให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง
 3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ประวัติการก่อตั้ง และการจัดสรรอำนาจในของกรม สรรพากร

แรกเริ่มจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางแผนปฏิรูปการปกครองในปี 2411-2453 ในช่วงแรกเริ่มเกิดมีปัญหาเรื่องเงินค่าใช้จ่าย เงินเดือนข้าราชการ ค่าใช้สอย เงินสำหรับปลูกสร้างสถานที่ราชการและบ้านพักข้าราชการตามมณฑล กระทรวงพระคลังในสมัยนั้นไม่มีเงินพอจ่าย พระองค์ได้ทรงวางระเบียบกิจการคลังใหม่โดยทรง ให้จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นในปี พ.ศ. 2416 เพื่อเก็บรายได้กรมสรรพากร ภาษีอากรของแผ่นดินมารวมไว้ในที่เดียว ต่อมาจึงยกเป็นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีเสนาบดีประจำต่างหากในปีพ.ศ. 2435 การภาษีอากรก็ได้ทรงปรับปรุงใหม่ โดยแต่งตั้งข้าหลวงคลังไปประจำทุกจังหวัดและทุกมณฑลเพื่อทำหน้าที่เก็บภาษีอากรจากราษฎรโดยตรงแล้วรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งมารวมไว้ ณ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และยังพระราชทานเบี้ยบำนาญแก่ข้าราชการเพื่อเป็นเครื่องเลี้ยงชีพเมื่อรับราชการไม่ได้แล้ว ต่อมาในปี พ.ศ. 2439 พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการจัดทำงบประมาณแผ่นดินขึ้นเป็นครั้งแรก อันเป็นแบบฉบับที่จะต้องทำงบประมาณแผ่นดินสืบมาทุกปี ตรวจสอบยื่นภาษี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ สรรพากร

วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำที่จัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพ เพื่อสร้างเสถียรภาพการคลัง

พันธกิจ : จัดเก็บภาษีตรงเป้า นโยบายตรงกลุ่ม บริการตรงใจ จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ ยกระดับการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี เสนอนโยบายทางภาษีต่อกระทรวงการคลัง ตรวจสอบยื่นภาษี

กลยุทธ์ : Digital Transformation, Revenue, Innovation, Values, Efficiency

001somee

ขอบคุณรูปภาพจาก www.isranews.org

ภาษีมีกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง

สำหรับภาษีที่บุคคลทั่วไป หรือประชาชนอย่างเรา ๆ ต้องพบเจอนั้นมีหลัก ๆ ทั้งหมด 5 ประเภทด้วยกัน ประกอบไปด้วย

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือภาษีทางตรงที่สรรพากรจัดเก็บตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายรัษฎากร จัดเก็บจากเงินได้ทุกประเภทตามหลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่ตามหลักแหล่งเงินได้นั้น ไม่สำคัญว่าบุคคลนั้นจะมีสัญชาติใด และไม่สำคัญว่าเงินได้พึงประเมินนั้นจะจ่ายจากต่างประเทศ หรือจ่ายในประเทศไทย
 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่สรรพากรจัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามที่กฎหมายระบุเอาไว้ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทกิจการด้วยกัน คือ กิจการ SME ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 แสนบาทไม่ต้องเสียภาษีประเภทนี้ แต่หากเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน 3 แสนบาทขึ้นไปจะต้องจ่าย 15 % และบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาทขึ้นไปต้องจ่ายภาษีประเภทนี้ 20% แต่หากไม่ใช่บริษัท SME จะต้องจ่ายภาษีขั้นต่ำ 20% กรมสรรพากร ภาษี
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือ VAT ซึ่งจัดเก็บจากมูลค่าของการซื้อขายสินค้าหรือการให้บริการในประเทศ และ

การนำเข้าสินค้า ซึ่งโดยปกติผู้ประกอบการจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% จากผู้บริโภค โดยกำหนดประเภทกิจการไว้ 3 ประเภทด้วยกัน

 • ประเภทกิจการที่ขายสินค้าในประเทศ
 • ประเภทกิจการที่ให้บริการทั้งในและต่างประเทศ
 • ประเภทกิจการนำเข้าสินค้า เข้ามายังในประเทศ
 1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือภาษีชนิดที่จะมีการหักทุกครั้งที่เกิดการจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่ภาษีครอบคลุม โดยผู้ที่เป็นฝ่าย

จ่ายเงินจะต้องหักจากจำนวนเงินที่จะจ่ายให้ผู้รับเงิน และเอาเงินนั้นไปให้กับรัฐ ฝ่ายผู้รับก็ได้เงินแบบไม่เต็มจำนวน พร้อมกับเอกสาร “หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย” เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันเวลาทำเรื่องลดหย่อนภาษี

 1. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) เป็นภาษีทางอ้อมที่สรรพากรเก็บจากฐานบริโภคทั่วไปภายในประเทศไทย โดยจะจัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่าง ตัวอย่างเช่น กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย กิจการของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กิจการรับจำนำของกระทรวง ทบวง กรม และราชการส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

ทั้งนี้เรื่องเกี่ยวกับภาษีนั้นยังมีมากมายหลายประเภทที่เป็นภาษีเฉพาะ ที่คุณต้องทำการศึกษาและค้นคว้าเพิ่มขึ้นไปอีก หากต้องเกี่ยวข้องกับการจ่ายของภาษีประเภทนั้น ๆ รวมไปถึงรูปแบบการจ่ายของภาษีแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันไปอีก การเตรียมเอกสารที่ล้วนแต่มีความสำคัญแทบทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นแล้วหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ่ายภาษีในแต่ละปีนั้น จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ เพื่อช่วยให้การทำธุรกิจของคุณเป็นไปได้ราบรื่นไม่มีสะดุดนั่นเอง และนี่คือทั้งหมดของ สรรพากร หน่วยงานที่สำคัญที่คุณควรรู้ คุณสามารถเข้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับสำนักงานสรรพากรได้ที่ www.rd.go.th หรือสำนักงานสรรพากรทั่วประเทศ

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
Copyright © 2021 Supported by
cross