logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

ประวัติศาสตร์ไทยในยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยของเรานั้นมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี คมนาคม หรือแม้แต่วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ไทยนั้นถือเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นความภาคภูมิใจที่อยากจะปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังนั้นได้เรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์ไทยของเรานั้นมีความสำคัญอย่างไร การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเรา ทำให้เราได้ทราบถึงความเป็นมาของชาติและได้ตระหนักถึงความเสียสระของบรรพบุรุษที่ยอมเสียเลือดเนื้อเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไว้ให้ลูกหลาน มีพระมหากษัตริย์คอยเป็นร่มโพธ์ร่มไทรให้กับลูกหลาน ประวัติศาสตร์ไทยในยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นยุคที่ประเทศไทยของเรานั้นถือเป็นเหตุการณณ์สงครามที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้กู้อิสระภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งแรก เป็นประวัติศาสตร์ที่อยากให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ความเป็นมาของไทย เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์ไทยของเรามีความเป็นมาอย่างไร และเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักว่าประเทศไทยของเรานั้นน่าภาคภูมิใจมากเพียงใด ประวัติศาสตร์ไทยของเรามีเรื่องสนุกๆให้เราได้เรียนรู้มากมาย จากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นประเทศของเรามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการคมนาคมหรือแม้แต่ความเจริญในด้านเทคโนโลยีที่ประเทศของเราสามารถพัฒนาสิ่งได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

ประวัติและเรื่องราวในอดีตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระองค์ดำ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตรีย์ พระองค์ทรงได้เสด็จพระราชสมภพในปีพ.ศ. 2098 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเก่งกาจและยังเป็นที่รักของประชาชน สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสเด็จขึ้งครองราชเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2133 ประวัติและเรื่องราวในอดีตของ พระนเรศวร ยุทธหัตถี นั้นมีเรื่องเล่าที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันพระองค์ทรงเป็นมหากษัตริย์ที่ได้ราชการสงครามซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญของชาติไทยเลยก็ว่าได้ พระองค์ทรงได้กรอบกู้อิสระภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกไปและทรงได้แผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยออกไปให้ต่างประเทศได้รู้จักอย่างกว้างใหญ่ไพศาล ประวัติศาสตร์ประเทศไทยในยุคนั้นหลังจากพระเจ้าบุเรงนองตีกรุงศรีอยุธยาแตกแรก และได้สถาปนาสมเด็จพระมหาธรรมราชาครองกรุงศรีอยุธยาในฐานะประเทศราชของหงสาวดีแล้ว พระองค์ดำได้หนีกลับมายังกรุงศรีอยุธยาโดยที่พระเจ้าบุเรงนองทรงยินยอมอันเนื่องมาจากพระสุพรรณกัลยาทรงขอไว้ เมื่อเสด็จกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาการที่ได้เสด็จไปประทับอยู่หงสาวดีถึง 8 ปีนั้น ก็เป็นประโยชน์ยิ่งเพราะทรงล่วงรู้คิดอ่านเพื่อหาหนทางในการต่อสู้กับพม่าและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกล้าหาญส่งผลให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และสามารถนำชัยชนะมาสู่สยามประเทศของเราได้ในที่สุด

พระนเรศวร 1024x635

ขอบคุณรูปภาพจาก พระนเรศวร

พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถรอบด้าน สล็อตออนไลน์ ทั้งพระปรีชาสามารถด้านการรบและยังมีพระปรีชาสามารถในด้านการค้า การขยายอำนาจทางเศรษฐกิจไทย ประเทศไทยในยุคสมัยนั้นมั่งคงทางด้านเศรษฐกิจที่มั่งคงและมั่งคั่งเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงได้ขยายอำนาจสยามไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาล ทั้งการค้ากับต่างประเทศซึ่งประเทศไทยในยุคนั้นได้ทำการค้าขายและนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์ในการรบและบทบาทของอยุธยาต่อการค้าขายกับต่างชาติในชาติตะวันตกจีนและประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง ประเทศไทยได้มีการขยายตัวในด้านการค้าขายกับชาติตะวันตก เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่พระองค์ดำทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกอบกู้เอกราชคืนอิสระภาพให้แก่ชาวไทย จากอดีจนถึงปัจจุบันประเทศไทยของเรานั้นมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งการศึกษา เศรษฐกิจและในอนาคตประเทศของเราจะต้องก้าวเข้าสู่เศษฐกิจโลกได้อย่างแน่นอน เยาวชนคนไทยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยของเรากำลังอยู่ในช่วงเจริญรุ่งเรือง ทั้งแรงงานที่มีความสามารถ เด็กไทยอนาคตของชาติได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ อนาคตของประเทศไทยนั้นจะต้องเดินหน้าต่อไปได้อย่างน่าภาคภูมิใจและจะต้องเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประโยชน์จากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทย

ประวัติศาสตร์ไทยของเรานั้นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนเป็นการเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคอดีตที่ทางพระมหากษัตริย์ของสยามประเทศได้ทรงปกป้องลูกหลานจากสถาการณ์ร้ายหลายๆสถานการณ์ พระองค์ทรงได้เสียสละเลือดเนื้อของตนเองเพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นได้รับอิสระภาพกลับคืนมา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสามารถกอบกู้เอกราชของไทยกลับมากได้อย่างน่าภาคภูมิใจ พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่คนไทยยกย่องและนับถือ จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยของเราพัฒนความรุ่งเรื่องของประเทศของเรานั้นส่งผลให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจ การเรียนรู้ประวัติไม่ใช่เพียงการเรียนเพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ แต่ยังเป็นการเรียนที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นการวิถีชีวิต ได้รู้ว่าประวัติความเป็นมาของโบราณสถานหลายๆแห่งมีความเป็นมาอย่างไร ชาติไทยของเรานั้นไม่แพ้ชาติใดในโลก เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักในความเป็นไทย ตระหนักให้ได้รู้ในการอนุรักษ์สืบสานมรดกของชาติไว้ให้คงยู่กับเราตลอดไป เป็นความภาคภูมิใจที่อยากให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไทย

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
10อันดับน้ำหอมผู้ชาย AIS PLAY AIS PLAYBOX BTC btc วันนี้ BTC/USD COVAX Covid-19 dior sauvage Dior Sauvage EDP รีวิว Disney Disney Hotstar disney+hotstar ไทย eFootball 2022 efootball 2022 mobile efootball 2022 steam efootball 2022 ตัวเต็ม efootball 2022 รีวิว Foodpanda Grab food grab สั่งอาหาร iPad ipad air 4 ipad gen 9 ipad mini ipad pro joker gaming สล็อตออนไลน์ Joker สล็อต ฟรี เครดิ joker สล็อต ฟรี เครดิต joker123 joker888 Lazada lazada เข้าสู่ระบบ lazada เช็คสถานะ mRNA mrna vaccine pg999slot Pokemon Unite Pokémon UNITE new Pokémon Pokémon UNITE PC prada prada.com thailand Sea of thieves sea of thieves pc sea of thieves ราคา slot Sony Sony Store Sony Store สาขา Xiaomi 11T Pro xiaomi 11t pro review xiaomi 11t pro ราคา กฎหมาย pdpa กฎหมาย pdpa คือ กรมสรรพากร กรมสรรพากร ภาษี กรมอุตุ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ กาดสวนแก้ว กาดสวนแก้ว ผี กาดสวนแก้ว เชียงใหม่ การแพร่เชื้อโควิด 19 กาแฟ พันธ์ ไทย กาแฟพันธุ์ไทย เมนูใหม่ กาแฟพันธุ์ไทย โปรโมชั่น กาแฟพันธุ์ไทย ใกล้ฉัน ขนม เซ เว่น ขนม โบราณ ขนม ไทย ของในเซเว่น มีอะไรบ้าง คลายล็อกดาวน์ คอลลาเจน คอลลาเจน ประโยชน์ คอลลาเจนกับกระดูก คาสิโนออนไลน์ คีโต คีโตเจนิก ไดเอต จองวัคซีน จองวัคซีนทางเลือก จองวัคซีนบางซื่อ จองวัคซีนไฟเซอร์ จันทบุรี จันทบุรี ที่พัก จันทบุรี ที่เที่ยว ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ฉีดวัคซีนโควิด ฉีดวัคซีนโควิด walk in ซึมเศร้า ซื้อขายทองคำ ต้นไม้ปลูกในบ้าน ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้ฟอกอากาศ ภูมิแพ้ ต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน ตรวจสอบยื่นภาษี ตลาดละลายทรัพย์ ตลาดละลายทรัพย์ สีลม ตลาดสี่มุมเมือง ตัวอย่างโครงการ u2t ถ่ายทอด ไทยลีก ถ้ำนาคา ถ้ำนาคา รีวิว ถ้ํานาคา pantip ถ้ํานาคา จองคิว ทดลองเล่นสล็อต ทวีปเอเชีย ทวีปเอเชียมีกี่ประเทศ ทำการตลาด affiliate น้ำหอม ผู้ชาย น้ำหอมผู้ชาย 2021 pantip บอลโลก บอลโลก โซนยุโรป บาคาร่า บาคาร่า 888 บาคาร่า ออนไลน์ บาคาร่าออนไลน์ ประกันโควิด ประกันโควิด 2565 ประกันโควิดเจอจ่ายจบ ปรับลดราคาน้ำมันวันนี้ ผลไม้กินแล้วผิวขาวใส ผลไม้ผิวขาว ผลไม้ผิวขาว pantip ผิวขาว สุขภาพดี พระนเรศวร พระนเรศวร ยุทธหัตถี ฟุตบอลโลก 2022 ภาพเหตุการณ์สึนามิ 2547 ภูมิประเทศเกาหลีใต้ มวยไทย 7 สี มวยไทย 7 สี สด มวยไทย 7 สีล่าสุด ราคาทองคำ ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมัน Shell ราคาบิทคอยน์ ราคาบิทคอยน์ล่าสุด ราคาบิทคอยน์วันนี้บาท bitkub ราคาผักตลาดสี่มุมเมือง ลงทะเบียนวัคซีน ลอง เล่น สล็อต ลองเล่นเกมสล็อตออนไลน์ ล็อตออนไลน์ วัคซีนทางเลือก วัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง pantip วัดพนัญเชิง อยุธยา วันช้างโลก วันธงชาติไทย วันธงชาติไทย 2565 วันธงชาติไทย กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ 2565 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันวิทยาศาสตร์โลก วันสารทไทย วันสารทไทย คือ วันสารทไทย ตรงกับวันใด วันสารทไทย ประวัติ วันสารทไทย ภาษาอังกฤษ วันแรดโลก วิตามินดี วิตามินดี ประโยชน์ วิตามินดี3 ยี่ห้อไหนดี วิธี รักษา โรค หู ดับ วิธีดู ais play ฟรี วิเคราะห์หุ้น scb 2564 สร้างรายได้จากยูทูป สล็อต สล็อต 888 สล็อต เล่น ฟรี สล็อต888 สล็อตpg สล็อตทดลองเล่น สล็อตฟรี สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตเครดิตฟรี สล็อตแตกง่าย ส่วนลด grab food สั่ง foodpanda ครั้งแรก สึนามิ 2547 สึนามิ 2547 pantip สึนามิ 2547 เกิดจาก สูตรขนมไทย สโมสรอตาลันต้า ห้องสมุด e-book ฟรี หารายได้พิเศษ หารายได้เสริม หารายได้เสริมออนไลน์ pantip หาเงินทางออนไลน์ หุ้น scb อตาลันต้า อตาลันต้า วันนี้ อตาลันต้าล่าสุด เกมสล็อตฟรี เกมส์สล็อตฟรี เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ จุดหมาย เครื่องฟอกอากาศ เช็คเลขพัสดุ เช็คเลขพัสดุลงทะเบียน เช็คเลขพัสดุไปรษณีย์ เปิดพอร์ตหุ้น SCB ค่าคอม เปิดสร้างรายได้ youtube 2021 เมนูของในเซเว่น เมนูอาหารคีโต 7-11 เมืองทอง เมืองทอง งาน เมืองทองธานี เราเที่ยวด้วยกัน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เล่นบาคาร่า เล่นเกมสล็อตออนไลน์ เล่นเกมได้เงิน เว็บ เกมสล็อต เว็บบาคาร่า เว็บสล็อต เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บอ่านหนังสือฟรี แร่ทองคำ แอพ e book ฟรี โครงการ U2T โครงการ u2t คืออะไร โครงการ U2T สมัคร โควิดโอไมครอน โควิดโอไมครอนอาการ โทษของคอลลาเจน โรค หู ดับ เฉียบพลัน โรค หูดับ โรคซึมเศร้า ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวีช่อง32ย้อนหลัง ไทยลีก ไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก ไวรัสโควิด 19
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
Copyright © 2021 Supported by
cross