logo desktop min
bg branner minbg mobile min
logo desktop min
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
image80 min

วันพระราชทานธงชาติไทยวันสำคัญทางประวัติศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับวันสำคัญต่าง ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ล้วนถือเป็นวันสำคัญเพื่อให้ลูกหลานคนไทยได้ระลึกถึงบรรพบุรุษ วันสำคัญทางประวัติศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ได้มีการระบุไว้ในปฏิทินของทุกปี เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันธงชาติไทย และอีกมากมายล้วนเป็นวันสำคัญที่กำหนดไว้เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักและระลึกถึงความสำคัญ วันนี้เราจึงอยากนำเสนอวันสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยอีกหนึ่งวันสำคัญ นั้นก็คือ วันพระราชทานธงชาติไทย หรือวันธงชาติไทย เป็นวันที่ให้เยาวชนคนไทยได้ระลึกแลละทราบถึงความเป็นของธงชาติที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯประกาศพระราชบัญญัติ ให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ธงชาติไทยนั้นถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติไทย ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความเป็นไทย วันนี้เราจึงอยากจะนำเสนอเรื่องราวความสำคัญและวิวัฒนาการขอธงชาติไทยว่ามีความเป็นมาอย่างไรตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน

ความสำคัญของธงชาติไทย 

ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นประเทศไทย ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ เป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและได้ระลึกถึงความเป็นเอกราชไม่ว่าจะเป็นสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยมายาวนาน คนไทยจึงให้ความสำคัญกับวันธงชาติไท หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระราชทานธงชาติไทย ปัจจุบันธงชาติไทยเป็นธง 3 สี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ออกแบบธงไตรรงค์ ทรงได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติธงชาติไทย ทรงได้ออกแบบให้ธงชาติไทยมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 6 ส่วนยาว 9 ส่วน ด้านกว้างแบ่งเป็น 5 แถบ วันนี้เราจึงอยากนำเสนอความเป็นมาของธงชาติไทยว่ามีความเป็นมาอย่างไร และมีธงชาติกี่แบบ เพื่อให้ความรู้และให้เยาวชนได้ร่วมกันระลึกถึงความเป็นไทยในสมัยก่อน

images

ขอบคุณรูปภาพจาก google.com

ความเป็นมาและวิวัฒนาการของธงชาติไทย 

วันธงชาติไทย 2565 ในวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ปฏิทินไทยได้กำหนดให้เป็นวันธงชาติไทยหรือวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อระลึกถึงความสำคัญของธงชาติไทย โดยได้มีกำหนดการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ความเป็นมาของธงชาติไทยมีดังนี้

  1. ธงชาติไทยผืนแรกเป็นธงผ้าสีแดงเกลี้ยง โดยธงชาติไทยผืนแรกได้กำเนิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการค้าขายทางเรือ มีประวัติความเป็นมาเมื่อสมัยก่อนมีเรือฝรั่งเศสแล่นฝั่งป้อมไทย จึงได้ชักธงชาติฮอลันดาขึ้น ด้วยความที่ฮอลันดาไม่ถูกกับฝรั่งเศษ  ฝรั่งเศสจึงไม่ยอมยิงสลุตรับธงชาติฮอลันดา ฝั่งไทยจึงได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการนำธงสีแดงเกลี้ยงขึ้นแทนธงชาติ นับตั้งแต่สถานการณ์นั้นไทยจึงได้ถือว่าธงสีแดงเป็นธงชาติ
  2. ธงชาติผืนที่ 2 ใช้ในช่วงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ธงมีพื้นแดงและมีรูปจักรสีขาวติดไว้กลางธงแดง ซึ่งธงชาติผืนนี้จะใช้เฉพาะเรือหลวงเท่านั้น เรือค้าขายทั่วไปยังคงใช้ธงชาติสีแดงเกลี้ยงเช่นเดิม
  3. ธงชาติผืนที่ 3 ใช้ในยุคของพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงได้ช้างเผือกมา 3 เชือก ซึ่งตามประเพณีเก่าแก่เชื่อว่าช้างเป็นสิ่งที่มีเกียรติยศสูง ตามประวัติศาสตร์ไทยจึงนับว่าธงชาติไทยผืนที่ 3 คือธงพื้นแดง มีรูปจักรและช้างเผือกอยู่ตรงกึ่งกลางของธง
  4. ธงชาติผืนที่ 4 ใช้ในยุคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการทำหนังสือสัญญาค้าขายกับชาวตะวันตก พระองค์ทรงได้มีราชดำริให้ใช้ธงเรือหลวงเป็นธงชาติ แต่โปรดเกล้าให้เอารูปจักรออกเสียคงไว้เพียงรูปช้างเผือก จนถึงช่วงรัชกาลของพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชดำริให้แก้ไขธงชาติไทย โดยได้มีการเปลี่ยนเป็นธงสีแดงตรงกลางมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหลังเข้าเสาและได้มีการออกประกาศศบังคับใช้ธงชาติผืนนี้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2459
  5. ธงชาติผืนที่ 5 หรือธงไตรรงค์ในปัจจุบัน เป็นธงชาติไทยที่พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชดำริให้เปลี่ยนแปลงธงชาติอีกครั้งเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ ทรงได้มีการเพิ่มริ้วสีขาว สีแดง และสีน้ำเงินที่ถือเป็นธงชาติของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นธงชาติไทยที่ใช้ตั้งแต่พ.ศ. 2460 จนถึงปัจจุบัน และในวันที่ 28 กันยายนของทุกปีได้กำหนดให้เป็นวันธงชาติไทย

ความหมายของธงชาติไทย

ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นธงชาติที่มีแถบสี ทั้งหมด 3 สี ธงไตรรงค์เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 ส่วนยาว 9 ส่วน ด้านกว้างแบ่งเป็น 5 แถบ รัชกาลที่ 6 ทรงได้กำหนดความหมายของแถบสีแต่ละสีไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง เครื่องหมายแห่งไตรรงค์ และวันธงชาติไทยในแต่ละปี จะตรงกับวัน 28 กันยายนเพื่อให้ลูกหลานได้ระลึกและตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย วันธงชาติไทย กิจกรรม  มีความเป็นมาอย่างไร

  1. สีแดง หมายถึง เลือกยอมพลีให้แก่ชาติ
  2. สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์แก่งธรรมะอันเป็นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
  3. สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนของพระองค์หรือสีที่แสดงถึงการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์

 

#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line Icon
10อันดับน้ำหอมผู้ชาย AIS PLAY AIS PLAYBOX BTC btc วันนี้ BTC/USD COVAX Covid-19 dior sauvage Dior Sauvage EDP รีวิว Disney Disney Hotstar disney+hotstar ไทย eFootball 2022 efootball 2022 mobile efootball 2022 steam efootball 2022 ตัวเต็ม efootball 2022 รีวิว Foodpanda Grab food grab สั่งอาหาร iPad ipad air 4 ipad gen 9 ipad mini ipad pro joker gaming สล็อตออนไลน์ Joker สล็อต ฟรี เครดิ joker สล็อต ฟรี เครดิต joker123 joker888 Lazada lazada เข้าสู่ระบบ lazada เช็คสถานะ mRNA mrna vaccine Pokemon Unite Pokémon UNITE new Pokémon Pokémon UNITE PC Sea of thieves sea of thieves pc sea of thieves ราคา slot Sony Sony Store Sony Store สาขา Xiaomi 11T Pro xiaomi 11t pro review xiaomi 11t pro ราคา กรมสรรพากร กรมสรรพากร ภาษี กรมอุตุ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ การแพร่เชื้อโควิด 19 กาแฟ พันธ์ ไทย กาแฟพันธุ์ไทย เมนูใหม่ กาแฟพันธุ์ไทย โปรโมชั่น กาแฟพันธุ์ไทย ใกล้ฉัน ขนม เซ เว่น ขนม โบราณ ขนม ไทย ของในเซเว่น มีอะไรบ้าง คลายล็อกดาวน์ คอลลาเจน คอลลาเจน ประโยชน์ คอลลาเจนกับกระดูก คาสิโนออนไลน์ คีโต คีโตเจนิก ไดเอต จองวัคซีน จองวัคซีนทางเลือก จองวัคซีนบางซื่อ จองวัคซีนไฟเซอร์ จันทบุรี จันทบุรี ที่พัก จันทบุรี ที่เที่ยว ฉีดวัคซีน ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ฉีดวัคซีนโควิด ฉีดวัคซีนโควิด walk in ซึมเศร้า ซื้อขายทองคำ ต้นไม้ปลูกในบ้าน ต้นไม้ฟอกอากาศ ต้นไม้ฟอกอากาศ ภูมิแพ้ ต้นไม้ฟอกอากาศในบ้าน ตรวจสอบยื่นภาษี ตลาดสี่มุมเมือง ถ่ายทอด ไทยลีก ถ้ำนาคา ถ้ำนาคา รีวิว ถ้ํานาคา pantip ถ้ํานาคา จองคิว ทดลองเล่นสล็อต ทวีปเอเชีย ทวีปเอเชียมีกี่ประเทศ ทำการตลาด affiliate น้ำหอม ผู้ชาย น้ำหอมผู้ชาย 2021 pantip บอลโลก บอลโลก โซนยุโรป ประกันโควิด ประกันโควิด 2565 ประกันโควิดเจอจ่ายจบ ปรับลดราคาน้ำมันวันนี้ ผลไม้กินแล้วผิวขาวใส ผลไม้ผิวขาว ผลไม้ผิวขาว pantip ผิวขาว สุขภาพดี ฟุตบอลโลก 2022 ภาพเหตุการณ์สึนามิ 2547 ภูมิประเทศเกาหลีใต้ มวยไทย 7 สี มวยไทย 7 สี สด มวยไทย 7 สีล่าสุด ราคาทองคำ ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมัน Shell ราคาบิทคอยน์ ราคาบิทคอยน์ล่าสุด ราคาบิทคอยน์วันนี้บาท bitkub ราคาผักตลาดสี่มุมเมือง ลงทะเบียนวัคซีน ลอง เล่น สล็อต ลองเล่นเกมสล็อตออนไลน์ ล็อตออนไลน์ วัคซีนทางเลือก วัดพนัญเชิง วัดพนัญเชิง pantip วัดพนัญเชิง อยุธยา วันช้างโลก วันธงชาติไทย วันธงชาติไทย 2565 วันธงชาติไทย กิจกรรม วันสารทไทย วันสารทไทย คือ วันสารทไทย ตรงกับวันใด วันสารทไทย ประวัติ วันสารทไทย ภาษาอังกฤษ วันแรดโลก วิตามินดี วิตามินดี ประโยชน์ วิตามินดี3 ยี่ห้อไหนดี วิธี รักษา โรค หู ดับ วิธีดู ais play ฟรี วิเคราะห์หุ้น scb 2564 สร้างรายได้จากยูทูป สล็อต สล็อต 888 สล็อต เล่น ฟรี สล็อตทดลองเล่น สล็อตฟรี สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ มือ ถือ สล็อตเครดิตฟรี สล็อตแตกง่าย ส่วนลด grab food สั่ง foodpanda ครั้งแรก สึนามิ 2547 สึนามิ 2547 pantip สึนามิ 2547 เกิดจาก สูตรขนมไทย สโมสรอตาลันต้า ห้องสมุด e-book ฟรี หารายได้พิเศษ หารายได้เสริม หารายได้เสริมออนไลน์ pantip หาเงินทางออนไลน์ หุ้น scb อตาลันต้า อตาลันต้า วันนี้ อตาลันต้าล่าสุด เกมสล็อตฟรี เกมส์สล็อตฟรี เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ จุดหมาย เครื่องฟอกอากาศ เช็คเลขพัสดุ เช็คเลขพัสดุลงทะเบียน เช็คเลขพัสดุไปรษณีย์ เปิดพอร์ตหุ้น SCB ค่าคอม เปิดสร้างรายได้ youtube 2021 เมนูของในเซเว่น เมนูอาหารคีโต 7-11 เราเที่ยวด้วยกัน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เล่นเกมสล็อตออนไลน์ เล่นเกมได้เงิน เว็บ เกมสล็อต เว็บสล็อต เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บอ่านหนังสือฟรี แร่ทองคำ แอพ e book ฟรี โควิดโอไมครอน โควิดโอไมครอนอาการ โทษของคอลลาเจน โรค หู ดับ เฉียบพลัน โรค หูดับ โรคซึมเศร้า ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี ไทยรัฐทีวีช่อง32ย้อนหลัง ไทยลีก ไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก ไวรัสโควิด 19
register mobile min
sigin mobile min
Line IconFb Icon
stiky min
sticky 1 1 slotgameasiasticky 1 2 slotgameasia
Copyright © 2021 Supported by
cross